- Διαφήμιση -

Εθνική Ελπίδων: Αίτημα αναβολής του παιχνιδιού με την ομάδα της Κύπρου για λόγους ανωτέρας βίας

Ανιχνεύτηκαν 13 κρούσματα κορονοϊού

Σε ανα­βο­λή οδη­γή­θη­κε ο προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νος (για σήμε­ρα Τρί­τη 12/10) αγώ­νας της Εθνι­κής Ελπί­δων με την Κύπρο στο Δασά­κι, για τα προ­κρι­μα­τι­κά του Euro 2023 των εθνι­κών ομά­δων U21, καθώς ανι­χνεύ­τη­καν 13 κρού­σμα­τα κορο­νοϊ­ού στην ελλη­νι­κή απο­στο­λή, εκ των οποί­ων τα 10 αφο­ρούν ποδο­σφαι­ρι­στές και τα 3 μέλη του τεχνι­κού τιμ.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.