- Διαφήμιση -

7o Θερινό Φεστιβάλ Γαλλικού Κινηματογράφου: Ραντεβού με τον κλασικό γαλλικό κινηματογράφο

Για πρώ­τη φορά φέτος, και οι πέντε προ­βο­λές στους κήπους της Γαλ­λι­κής Σχο­λής Αθη­νών θα παρου­σια­στούν με SDH υπό­τι­τλους στα ελλη­νι­κά, για κωφά και βαρή­κοα άτο­μα, δίνο­ντας έτσι την ευκαι­ρία σε περισ­σό­τε­ρους θεα­τές να απο­λαύ­σουν αυτά τα αρι­στουρ­γή­μα­τα του γαλ­λι­κού σινεμά.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.