- Διαφήμιση -

Εικονική περιήγηση στο Αχίλλειο Μουσείο και στα σπήλαια Διρού

Οι πολιτιστικοί και ιστορικοί χώροι αναδεικνύονται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας

Η Εται­ρεία Ακι­νή­των Δημο­σί­ου, αξιο­ποιώ­ντας τις δυνα­τό­τη­τες που προ­σφέ­ρει η ψηφια­κή τεχνο­λο­γία και ακο­λου­θώ­ντας τις σύγ­χρο­νες διε­θνείς πρα­κτι­κές προ­βο­λής και ανά­δει­ξης πολι­τι­στι­κών και ιστο­ρι­κών χώρων, δίνει τη δυνα­τό­τη­τα στο ελλη­νι­κό και παγκό­σμιο κοι­νό να γνω­ρί­σει τους εμβλη­μα­τι­κούς χώρους του Αχίλ­λειου Μου­σεί­ου και των Σπη­λαί­ων Διρού μέσα από το ψηφια­κό εργα­λείο των τρισ­διά­στα­των εικο­νι­κών περι­η­γή­σε­ων (3D Virtual Tours).

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Μου­σεία Συλ­λο­γές Εκθέ­σεις σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.