- Διαφήμιση -

Σπήλαιο του Ζα — Ένα από τα εντυπωσιακότερα φυσικά αξιοθέατα της Νάξου

Εκεί όπως πίστευαν κατοικούσε ο Νεφεληγερέτης Ζευς

Το σπή­λαιο του Ζά ή Άρια βρί­σκε­ται στη δυτι­κή πλα­γιά του ομώ­νυ­μου όρους της νήσου Νάξου, κοντά στο χωριό Φιλό­τι, στο Ν. Κυκλάδων.

Βρί­σκε­ται σε υψό­με­τρο 628 μ., έχει μήκος που υπο­λο­γί­ζε­ται σε 115 μ. ενώ η έκτα­ση που κατα­λαμ­βά­νει είναι 4.100 τ.μ. Η είσο­δός του είχε πλά­τος 10μ. και ύψος 2,5μ., χτί­στη­κε όμως και στο κενό που έμει­νε τοπο­θε­τή­θη­κε πόρ­τα προ­κει­μέ­νου να ελέγ­χε­ται η πρό­σβα­ση των επι­σκε­πτών. Απο­τε­λεί­ται από έναν κυρί­ως θάλα­μο, ο οποί­ος χωρί­ζε­ται σε τμή­μα­τα από ογκό­λι­θους που έχουν απο­σπα­στεί από την ορο­φή και ενός μικρού θαλά­μου που ήταν άλλο­τε φυσι­κή δεξα­με­νή νερού.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ 

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Νάξος και Μικρές Κυκλά­δες σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.