- Διαφήμιση -

Άνω Σκοτίνα — To χωριό που “μετακόμισε” 4 φορές στις παρυφές του Ολύμπου

Ο εγκαταλελειμμένος οικισμός του Ολύμπου που έχει γίνει πόλος έλξης

Η Άνω Σκο­τί­να είναι χτι­σμέ­νη σε υψό­με­τρο περί­που 800 μέτρων στις νοτιο­α­να­το­λι­κές πλα­γιές του Ολύ­μπου. Το τοπίο που την περι­βάλ­λει είναι εκπλη­κτι­κής ομορ­φιάς και αλλά­ζει στα­δια­κά, όπου τα φυλ­λο­βό­λα δέν­δρα παρα­χω­ρούν  τη θέση τους στα έλα­τα, καθώς το υψό­με­τρο μεγαλώνει.

Ο εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νος αυτός οικι­σμός τα τελευ­ταία χρό­νια γνω­ρί­ζει άνθι­ση και απο­τε­λεί πόλο έλξης για πολ­λούς επι­σκέ­πτες, όλες τις επο­χές του χρό­νου. Μέρος του χωριού έχει ανα­κα­τα­σκευα­στεί με τη επι­μέ­λεια της πολι­τεί­ας και ιδιω­τών και πλέ­ον δια­θέ­τει ξενώ­νες, ταβέρ­νες, εστια­τό­ρια, ενώ προ­σφέ­ρε­ται για κάθε μορ­φή εναλ­λα­κτι­κού του­ρι­σμού όπως ορει­νή ιππα­σία, ορει­βα­σία, πεζο­πο­ρία κ.α.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κεντρι­κή Μακε­δο­νία σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.