- Διαφήμιση -

Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου — Σκήτη Βεροίας

"Ανθίζει" στις βόρειες πλαγιές των Πιερίων Ορέων, κοντά στις όχθες του ποταμού

Η Ιερά Μονή Τιμί­ου Προ­δρό­μου της περιο­χής Σκή­της Βεροί­ας βρί­σκε­ται στους πρό­πο­δες των Πιε­ρί­ων κοντά στον ποτα­μό Αλιάκ­μο­να και απο­τε­λεί ένα από τα ιστο­ρι­κό­τε­ρα μονα­στι­κά κέντρα του Μακε­δο­νι­κού χώρου. 
Ο βίος πολ­λών αγί­ων ανα­φέ­ρει ιδιαί­τε­ρη αίγλη στη Μονή. Σημα­ντι­κές μορ­φές του μονα­χι­σμού της επο­χής επι­σκέ­φθη­καν, παρέ­μει­ναν για κάποιο χρο­νι­κό διά­στη­μα ή και εμό­να­σαν στο χώρο αυτόν.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κεντρι­κή Μακε­δο­νία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.