- Διαφήμιση -

Ανεβοκατεβάτες — Τι ήταν και που ζούσαν

Έζησαν μια ζωή διαφορετική, περιπλανώμενοι από χωριό σε χωριό και από κάμπους σε βουνά

Τα ταξί­δια στην Ελλά­δα, εκτός από την εμπει­ρία της γνω­ρι­μί­ας ενός τόπου, μας βοη­θούν να μαθαί­νου­με περισ­σό­τε­ρα για την ιστο­ρία και τα έθι­μα του κάθε τόπου. Αν μιλή­σεις με ντό­πιους μπο­ρεί να ακού­σεις πράγ­μα­τα τα οποία δεν έχεις ξανα­κού­σει και ιστο­ρί­ες που θα σε εκπλή­ξουν. Για παρά­δειγ­μα, γνω­ρί­ζεις τι είναι οι «ανε­βο­κα­τε­βά­τες» και σε ποια περιο­χή της Ελλά­δας ζού­σαν; Κινού­μα­στε προς την Πελο­πόν­νη­σο και συγκε­κρι­μέ­να στην Αρκα­δία. Εκεί στο κέντρο του Μοριά θα συνα­ντού­σες τους περι­φή­μους τότε «ανε­βο­κα­τε­βά­τες» και την ιστο­ρία τους. Μιλά­με. βέβαια, για τους βοσκούς της Αρκα­δί­ας των οποί­ων το όνο­μα μόνο τυχαίο δεν ήταν.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Πελο­πόν­νη­σος σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.