- Διαφήμιση -

Ο Όλυμπος κηρύσσεται Εθνικό Πάρκο

Αποκτάει σήμερα την πιο ισχυρή ασπίδα προστασίας

Τη μέγι­στη θεσμι­κή και νομο­θε­τι­κή προ­στα­σία του Ολύ­μπου εξα­σφα­λί­ζει η έκδο­ση του Προ­ε­δρι­κού Δια­τάγ­μα­τος, με τίτλο “Χαρα­κτη­ρι­σμός της χερ­σαί­ας και υδά­τι­νης περιο­χής του Όρους Ολύ­μπου ως Εθνι­κού Πάρ­κου, οριο­θέ­τη­ση και καθο­ρι­σμός ζωνών προ­στα­σί­ας αυτού, χρή­σε­ων γης, όρων και επι­τρε­πο­μέ­νων δρα­στη­ριο­τή­των”, που υπέ­γρα­ψαν η Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας, Αικα­τε­ρί­νη Σακελ­λα­ρο­πού­λου και ο υφυ­πουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας, Γιώρ­γος Αμυράς.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κεντρι­κή Μακε­δο­νία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.