- Διαφήμιση -

Επιστρέφουν οι δυο πίνακες στην Εθνική Πινακοθήκη

Βρέθηκαν την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή της Κερατέας

Οι πίνα­κες θα επι­στρέ­ψουν στα εργα­στή­ρια συντή­ρη­σης της Εθνι­κής Πινα­κο­θή­κης και οι συντη­ρη­τές θα δώσουν μια «πλή­ρη ακτι­νο­γρα­φία» της κατά­στα­σης στην οποία βρί­σκο­νται και τα δυο έργα Τέχνης.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.