- Διαφήμιση -

Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός”

Οι δωρεάν εκδηλώσεις από 13 έως 19 Σεπτεμβρίου

Ολο­κλη­ρώ­νο­νται οι φετι­νές εκδη­λώ­σεις του προ­γράμ­μα­τος του ΥΠΠΟΑ με παρα­στά­σεις, μετα­ξύ άλλων, σε Πάτρα, Θήβα και Μήλο.

Οι εκδη­λώ­σεις για το διά­στη­μα 13 μέχρι 19 Σεπτεμ­βρί­ου (περι­λαμ­βά­νο­νται και κάποιες που είχαν ανα­βλη­θεί), που όπως πάντα είναι δωρε­άν, είναι ανα­λυ­τι­κά οι εξής:

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.