- Διαφήμιση -

Σιδηρόνερο Δράμας

Ιδανικό τόπος για εξορμήσεις στο παρθένο δάσος της Ελατιάς

Άλλο ένα όμορ­φο χωρίο του Νομού Δρά­μας. Πάνω από τις γέφυ­ρες του ποτα­μού Νέστου, στο Σιδη­ρό­νε­ρο είναι χτι­σμέ­νο σε ένα κατα­πρά­σι­νο περι­βάλ­λον στην αγκα­λιά της πυκνό­φυ­της ορο­σει­ράς Ροδό­πης και απο­τε­λεί μια καλή πρό­τα­ση για δια­κο­πές ξεκού­ρα­σης και χαλά­ρω­σης, ενώ παράλ­λη­λα απο­τε­λεί ιδα­νι­κό ορμη­τή­ριο για τους φυσιο­λά­τρες. Όμορ­φα ξενο­δο­χεία είναι έτοι­μα να φιλο­ξε­νή­σουν τους επι­σκέ­πτες της περιοχής.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.