- Διαφήμιση -

Σούνιο: Ναός του Ποσειδώνα

Έχοντας φτάσει σε αυτό το μαγευτικό ακρωτήρι με τις αρχαίες κολόνες, βρίσκεστε ήδη στο Αιγαίο. Όλα όσα βλέπετε γύρω, πήραν μορφή από τη λατρεία της θάλασσας.

Στο ακρω­τή­ρι του Σου­νί­ου βρί­κε­ται ο Ναός του Ποσει­δώ­να, η κορυ­φή του ισο­σκε­λούς τρι­γώ­νου που δημιουρ­γεί­ται με τον Παρ­θε­νώ­να και την Αφαία. Χτί­στη­κε από μάρ­μα­ρο Αγρι­λέ­ζας σε Δωρι­κό ρυθ­μό στα μέσα του 5ου αιώ­να π.Χ. από τους Αθη­ναί­ους σε πολύ στρα­τη­γι­κό γεω­γρα­φι­κά σημείο, ενώ κατά τον 9ο χρό­νο του Πελο­πον­νη­σια­κού Πολέ­μου οχυ­ρώ­θη­κε με ένα από τα ισχυ­ρό­τε­ρα τεί­χη της επο­χής. Σε χαμη­λό­τε­ρο σημείο και σε από­στα­ση περί­που 500 μέτρων από τον Ναό του Ποσει­δώ­να σώζο­νται τα ερεί­πια του ιερού της Αθηνάς.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.