- Διαφήμιση -

Καβάλα: Η “Γαλάζια πολιτεία” της Μακεδονίας

Μια πόλη στο σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης, με μακραίωνη ιστορία.

Η Καβά­λα πήρε το όνο­μα «Γαλά­ζια Πολι­τεία» από το άπλε­το μπλε που την περι­βάλ­λει, το μπλε της θάλασ­σας και του ουρα­νού. Όπου κι αν καθί­σεις, όπου κι αν στα­θείς, έχεις μια υπέ­ρο­χη θέα είτε προς το ένα στοι­χείο, είτε προς το άλλο. Ως «ωραία του Βορ­ρά» και πάλαι ποτέ «Μέκ­κα του καπνού» …η οποία ανα­πο­λώ­ντας την οικο­νο­μι­κή ευμά­ρεια του καπνι­κού της παρελ­θό­ντος, εξα­κο­λου­θεί να απο­τε­λεί μονα­δι­κό συν­δυα­σμό βου­νού και θάλασ­σας, ιστο­ρί­ας και σύγ­χρο­νης ζωής.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

H Καβά­λα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.