- Διαφήμιση -

Tα «ελάσματα της Δωδώνης» εντάχθηκαν στον κατάλογο «Μνήμη του Κόσμου» της UNESCO

Τα μολύ­βδι­να χρη­στή­ρια ελά­σμα­τα της Δωδώ­νης απο­τε­λούν ένα μονα­δι­κό στοι­χείο του αρχαί­ου ελλη­νι­κού κόσμου που χρο­νο­λο­γεί­ται από τον 6ο αιώ­να π.Χ. έως τα μέσα του 2ου αιώ­να π.Χ.

Η πρώ­ην Υπουρ­γός Πολι­τι­σμού Λίνα Μεν­δώ­νη ανα­κοί­νω­σε ότι τα «ελά­σμα­τα της Δωδώ­νης» έχουν εντα­χθεί στον κατά­λο­γο «Μνή­μη του Κόσμου» της UNESCO, προς χαρά της υπη­ρε­σια­κής κυβέρ­νη­σης και του νέου υπη­ρε­σια­κού υπουρ­γού Πολι­τι­σμού Γιώρ­γου Κουμεντάκη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.