- Διαφήμιση -

Ολομέλεια ΣτΕ: «Όχι» στα αναδρομικά των βουλευτών

Στο… κενό έπε­σαν από την  Ολο­μέ­λεια του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας αιτή­σεις πρώ­ην βου­λευ­τών, που διεκ­δι­κού­σαν να ανα­προ­σαρ­μο­στεί η βου­λευ­τι­κή απο­ζη­μί­ω­σή τους (απο­δο­χές βου­λευ­τών) στο ύψος των απο­δο­χών των προ­έ­δρων των Ανω­τά­των Δικα­στη­ρί­ων της χώρας, μαζί με τα επι­δό­μα­τά τους για το μνη­μο­νια­κό διά­στη­μα από 20.2.2008 έως 30.9.2009…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.