- Διαφήμιση -

Χρυσοχοΐδης: Έρχεται πληρεξούσιο περίθαλψης και φροντίδας για τους ανοϊκούς

Με στό­χο να αντι­με­τω­πι­στεί με τον καλύ­τε­ρο δυνα­τό τρό­πο η παν­δη­μία της άνοιας, η οποία είναι ανα­με­νό­με­νη τόσο για την Ελλά­δα, όσο και για τις περισ­σό­τε­ρες χώρες, εξαι­τί­ας της γήραν­σης του πλη­θυ­σμού, δημιουρ­γή­θη­κε το Εθνι­κό Σχέ­διο, τόνι­σε σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα ο υπουρ­γός Υγεί­ας Μιχά­λης Χρυ­σο­χο­ΐ­δης, ο οποί­ος παρου­σί­α­σε το νομο­σχέ­διο για την Άνοια και τη Νόσο Αλτσχάιμερ…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.