- Διαφήμιση -

Απόδοση ΑΦΜ και Κλειδάριθμου — Ποια είναι η νέα ψηφιακή διαδικασία

Στη λει­τουρ­γία δύο νέων ψηφια­κών εφαρ­μο­γών που ανα­βαθ­μί­ζουν την εξυ­πη­ρέ­τη­ση και διευ­κο­λύ­νουν τον πολί­τη προ­χω­ρά η Ανε­ξάρ­τη­τη Αρχή Δημο­σί­ων Εσό­δων, από την Παρα­σκευή 1η Δεκεμ­βρί­ου 2023…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.