Η έκτα­κτη εισο­δη­μα­τι­κή ενί­σχυ­ση που έχει ανα­κοι­νω­θεί  θα κυμαί­νε­ται από 48 έως και 840 ευρώ, ενώ θα δοθεί μέσα στον Δεκέμ­βριο σε τέσ­σε­ρις ευά­λω­τες κοι­νω­νι­κές ομά­δες, με τη μορ­φή του Επι­δό­μα­τος Κοι­νω­νι­κής Αλληλεγγύης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ