- Διαφήμιση -

Aγροτικό πετρέλαιο: Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Οι όροι, οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις αλλά και η δια­δι­κα­σία της επι­στρο­φής του Ειδι­κού Φόρου Κατα­νά­λω­σης (ΕΦΚ) για το αγρο­τι­κό πετρέ­λαιο που χρη­σι­μο­ποιεί­ται απο­κλει­στι­κά στη γεωρ­γία για το έτος 2023, καθο­ρί­ζο­νται σε ΦΕΚ που δημο­σιεύ­θη­κε στην Εφη­με­ρί­δα της Κυβέρνησης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Αγρο­τι­κή Πολι­τι­κή Οικο­νο­μία σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.