- Διαφήμιση -

Λογαριασμοί ρεύματος: Δέκα ερωτήσεις – απαντήσεις για τα νέα τιμολόγια

Την 1η Δεκεμ­βρί­ου όλοι οι κατα­να­λω­τές θα κλη­θούν από τους παρό­χους τους να επι­λέ­ξουν το πρό­γραμ­μα ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας που επι­θυ­μούν με βάση τις οικο­νο­μι­κές τους δυνα­τό­τη­τες. Και αυτό οφεί­λουν να το κάνουν καθώς από την 1η Ιανουα­ρί­ου του 2024 παύ­ει να ισχύ­ει το έκτα­κτο καθε­στώς των ρυθ­μι­ζό­με­νων τιμο­λο­γί­ων ρεύματος…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.