- Διαφήμιση -

Μία υπέροχη εκδρομή στον Ορχομενό Βοιωτίας

Ο Ορχο­με­νός είναι μάλ­λον αδι­κη­μέ­νος, για­τί παρό­λο που είναι πάνω στο δρό­μο για Αρά­χω­βα ή Λει­βα­διά και είναι σε από­στα­ση μίας ώρας από την Αθή­να (130 χιλιό­με­τρα), σπά­νια είναι προ­ο­ρι­σμός ‑συνή­θως είναι μία στά­ση για καφέ καθο­δόν για Δελ­φούς ή στην επι­στρο­φή, για να προ­μη­θευ­τείς καπνι­στές πέστροφες…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.