- Διαφήμιση -

Νέες ταυτότητες: Τι είναι ο Προσωπικός Αριθμός Πολίτη — Από πότε τίθεται σε εφαρμογή

Ο Προ­σω­πι­κός Αριθ­μός Πολί­τη, απο­τε­λεί το ΑΦΜ και επι­πλέ­ον τρία ψηφία, ένα γράμ­μα και δύο αριθ­μούς και με αυτόν θα πραγ­μα­το­ποιού­νται στο εξής όλες οι συναλ­λα­γές με το Δημόσιο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.