- Διαφήμιση -

Τα κλειστά σχολεία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές – Η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας

Από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας ανα­κοι­νώ­θη­καν τα σχε­τι­κά με τη λει­τουρ­γία των σχο­λεί­ων Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης σε όλη τη χώρα, ενό­ψει των επα­να­λη­πτι­κών Περι­φε­ρεια­κών και Δημο­τι­κών εκλο­γών την Κυρια­κή 15 Οκτωβρίου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.