- Διαφήμιση -

Τουρισμός για Όλους 2024: Τα νέα ενισχυμένα κριτήρια, τα ποσά και οι δικαιούχοι

Σύμ­φω­να με την σχε­τι­κή υπουρ­γι­κή από­φα­ση, στό­χος είναι να ενι­σχυ­θεί ο εγχώ­ριος του­ρι­σμός για το 2024 και ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός υπο­λο­γί­ζε­ται στα 25.694.539,89 ευρώ. Το πρό­γραμ­μα θα λήξει στις 31 Δεκεμ­βρί­ου 2024 ενώ τα κρι­τή­ρια έχουν ανα­νε­ω­θεί και ενι­σχυ­θεί κοινωνικά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.