- Διαφήμιση -

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης η κηδεία του Γιάννη Ιωαννίδη

Σε κλί­μα οδύ­νης πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η κηδεία του Γιάν­νη Ιωαν­νί­δη, το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής (6/10) στη Θέρ­μη. Το «παρών» έδω­σε ο Νίκος Γκά­λης, ο πρό­ε­δρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρου­λά­κης, ο περι­φε­ρειάρ­χης Από­στο­λος Τζι­τζι­κώ­στας και ο δήμαρ­χος Θεσ­σα­λο­νί­κης, Κων­στα­ντί­νος Ζέρ­βας

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.