- Διαφήμιση -

Μαίρη Χρονοπούλου: Πέθανε η μεγάλη κυρία του ελληνικού σινεμά

Εντυ­πω­σια­κή γυναί­κα και ταλα­ντού­χα ηθο­ποιός, μία πραγ­μα­τι­κή σταρ που έγρα­ψε ιστο­ρία στον παλιό καλό ελλη­νι­κό κινη­μα­το­γρά­φου της δεκα­ε­τί­ας του ’60 και αγα­πή­θη­κε από το κοι­νό όσο λίγες. Ο λόγος για την σπου­δαία Μαί­ρη Χρο­νο­πού­λου που έφυ­γε από τη ζωή την Παρα­σκευή 6 Οκτω­βρί­ου, σκορ­πώ­ντας θλί­ψη στο καλ­λι­τε­χνι­κό και όχι μόνο στερέωμα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.