- Διαφήμιση -

Τρία βραβεία στην Ελλάδα από τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Καινοτομίας – Κ. Μητσοτάκης: “Η χώρα πρωτοπορεί”

«Η Ελλά­δα δεν παρα­κο­λου­θεί απλώς τις εξε­λί­ξεις, αλλά τις δια­μορ­φώ­νει» ανα­φέ­ρει ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης σε ανάρ­τη­σή του για τα τρία βρα­βεία που απέ­νει­με στη χώρα ο Παγκό­σμιος Σύν­δε­σμος Και­νο­το­μί­ας και Τεχνο­λο­γί­ας WITSA

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.