- Διαφήμιση -

Ερευνα: Από τη long covid στο long κρυολόγημα – Ποιοι και γιατί υποφέρουν από παρατεταμένα συμπτώματα

Δεν υπάρ­χει μόνο μακρά ασθέ­νεια Covid (long Covid) και κάποιοι άνθρω­ποι φαί­νε­ται ότι βιώ­νουν μακρό­χρο­να συμ­πτώ­μα­τα κρυο­λο­γή­μα­τος (long cold) έπει­τα από οξεί­ες λοι­μώ­ξεις του ανα­πνευ­στι­κού συστή­μα­τος. Αυτό δια­πι­στώ­νει έρευ­να από το Πανε­πι­στή­μιο Queen Mary του Λον­δί­νου, που δημο­σιεύ­θη­κε στο περιο­δι­κό EClinicalMedicine του «The Lancet»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.