- Διαφήμιση -

6 Οκτωβρίου 1825: Λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή.

Η δεύ­τε­ρη πολιορ­κία του Μεσο­λογ­γί­ου κρά­τη­σε έναν ολό­κλη­ρο χρό­νο. Στην αρχή οι πολιορ­κη­μέ­νοι κατά­φερ­ναν να αντι­με­τω­πί­ζουν τις επι­θέ­σεις των Οθω­μα­νών. Ο Μια­ού­λης κατά­φερ­νε να σπά­ει τον απο­κλει­σμό από τη θάλασ­σα και να εφο­διά­ζει το Μεσο­λόγ­γι με τρόφιμα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.