- Διαφήμιση -

Τουρισμός για Όλους: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις — Ποιοι οι δικαιούχοι

Το πρό­γραμ­μα «Του­ρι­σμός για Όλους» ανα­μέ­νε­ται να ανοί­ξει την επό­με­νη βδο­μά­δα. Μάλι­στα, φέτος η πλατ­φόρ­μα θα ανοί­ξει κλι­μα­κω­τά, ανά­λο­γα με τον λήγο­ντα αριθ­μό του ΑΦΜ. Η κλή­ρω­ση υπο­λο­γί­ζε­ται πως θα γίνει περί­που μια εβδο­μά­δα μετά τη λήξη της προ­θε­σμί­ας για τις αιτήσεις…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.