- Διαφήμιση -

Άγιος Γερμανός: Το πέτρινο χωριό που «επιβλέπει» τη Μεγάλη Πρέσπα από ψηλά

Ο Άγιος Γερ­μα­νός, το πέτρι­νο χωριό που «επι­βλέ­πει» αφ’ υψη­λού τη Μεγά­λη Πρέ­σπα χαρί­ζει στους επι­σκέ­πτες του εικό­νες από­λυ­της γαλή­νης και ηρε­μί­ας. Ένα μέρος που μοιά­ζει στην κυριο­λε­ξία ουτο­πι­κό και δημιουρ­γεί την αίσθη­ση ότι έχεις μπει σε κάποια χρο­νο­μη­χα­νή. Ένας τόπος που θα μπο­ρού­σε να χαρα­κτη­ρι­στεί και ως άκρως «αγγε­λο­που­λι­κός» με την μυστη­ριώ­δη ατμό­σφαι­ρα και την ιδιαί­τε­ρη αύρα που τον χαρακτηρίζει…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.