- Διαφήμιση -

Η FIFA έτοιμη να αλλάξει τους κανονισμούς στο ποδόσφαιρο

Η FIFA μοιά­ζει να κάνει επα­να­στα­τι­κές αλλα­γές στους κανό­νες του ποδο­σφαί­ρου μειώ­νο­ντας χρό­νους κι αλλά­ζο­ντας τα δεδο­μέ­να. Το κάθε ημί­χρο­νο θα διαρ­κεί 30 λεπτά. Τα πλά­για άουτ θα παί­ζο­νται με τα πόδια και όχι με τα χέρια κι άλλες πολ­λές αλλα­γές που θα συζητηθούν

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ο Αθλη­τι­σμός σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.