- Διαφήμιση -

Λεύτερης Πετρούνιας: «Δεχόμουν κατάρες για τα παιδιά μου»

Ο “χρυ­σός” Ολυ­μπιο­νί­κης του Ρίο απο­κά­λυ­ψε ότι δέχθη­κε ακό­μα και κατά­ρες για τα παι­διά του, αλλά επι­σή­μα­νε για μία ακό­μη φορά, ότι ήταν απλώς μία κακή δια­τύ­πω­ση της σκέ­ψης του.

Για το σάλο με τις δηλώ­σεις του για το Metoo: «Εγώ αντι­λή­φθη­κα την ίδια στιγ­μή ότι ήταν λίγο πιο έντο­νο. Δια­τυ­πώ­θη­κε λάθος η σκέ­ψη μου, αυτή είναι η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Όποιος με γνω­ρί­ζει λίγο ως άνθρω­πο, θα γνω­ρί­ζει το ότι είμαι πάντα μπρο­στά σε οτι­δή­πο­τε έχει να κάνει με οποια­δή­πο­τε ευπα­θή κοι­νω­νι­κά ομά­δα. Πέρα του ότι ζήτη­σα με όλη μου την καρ­διά συγ­γνώ­μη, σαφώς είμαι κατά της βίας, οποιασ­δή­πο­τε μορ­φής. Δώσα­με πολ­λή περισ­σό­τε­ρη σημα­σία από ό,τι θα έπρε­πε σε αυτό το λάθος σε σύγκρι­ση με το πόσο δίπλα είμαι σε οτι­δή­πο­τε συμβαίνει.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.