- Διαφήμιση -

Περισσότερα από 50 κρούσματα στις ομάδες της Super League πριν την επανέναρξη του πρωταθλήματος

Τί ισχύει για κάθε ομάδα, ανάλογα και με το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής

Το διή­με­ρο 4–5/1 είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη η 16η αγω­νι­στι­κή της Super League. Δύο παι­χνί­δια την Τρί­τη και τα υπό­λοι­πα πέντε την Τετάρ­τη. Ο κορο­νο­ϊ­ός έχει «χτυ­πή­σει» σε μεγά­λο βαθ­μό ‑και- τις ομά­δες. Αν εξαι­ρε­θεί η Λαμία και ο Ολυ­μπια­κός που δεν έχουν ανα­κοι­νώ­σει κρού­σμα­τα, όλες οι άλλες έχουν από δύο μέχρι οκτώ.

Ας δού­με τί ισχύ­ει για κάθε ομά­δα, ανά­λο­γα και με το πρό­γραμ­μα της 16ης «στρο­φής» της Λίγκας…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.