- Διαφήμιση -

Αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους»

Μοναδικό κριτήριο το εισόδημα των δικαιούχων.

Η πλατ­φόρ­μα για τις αιτή­σεις των ενδια­φε­ρο­μέ­νων ανοί­γει εντός της εβδομάδας …

Περι­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ο Του­ρι­σμός σήμερα

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.