- Διαφήμιση -

Αύξηση κατά 90% των Τούρκων που επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 2023

Αλμα­τώ­δης αύξη­ση της του­ρι­στι­κής ροής Τούρ­κων του­ρι­στών στην Ελλά­δα κατα­γρά­φη­κε το 2023, ενώ πολύ ψηλά στις προ­τι­μή­σεις των Ελλή­νων — συγκε­κρι­μέ­να στην τρί­τη θέση — βρέ­θη­κε η Τουρ­κία την ίδια χρονιά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.