- Διαφήμιση -

Η ανοδική πορεία του τουρισμού σε Δωδεκάνησα και Β. Αιγαίο

Σε γενι­κές γραμ­μές, το 2023 ήταν μία χρο­νιά που έκλει­σε με θετι­κό πρό­ση­μο για τον του­ρι­σμό της Ελλά­δας, ξεπερ­νώ­ντας ακό­μα και το «χρυ­σό» 2019. Παρα­τη­ρώ­ντας, βέβαια, πιο προ­σε­κτι­κά το πώς κινή­θη­καν διά­φο­ροι προ­ο­ρι­σμοί ξεχω­ρι­στά, αυτή η εικό­να δεν είναι ενιαία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.