- Διαφήμιση -

Χαλκιδική: Εκτροφείο σαλαχιών για την αντιμετώπιση του κινδύνου εξαφάνισής τους

«Αγώ­να δρό­μου» για την αντι­με­τώ­πι­ση του κιν­δύ­νου εξα­φά­νι­σης των σαλα­χιών κάνουν μέλη της περι­βαλ­λο­ντι­κής οργά­νω­σης iSea σε υδα­το­δε­ξα­με­νές στη Χαλκιδική…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.