- Διαφήμιση -

Η Ελλάδα κερδίζει το στοίχημα των τουριστικών εσόδων για την σεζόν του 2023

Η Ελλά­δα κερ­δί­ζει το στοί­χη­μα των του­ρι­στι­κών εσό­δων για την σεζόν του 2023, όπως τονί­ζε­ται από φορείς του ελλη­νι­κού Του­ρι­σμού, καθώς θεω­ρεί­ται δεδο­μέ­νο ότι εφέ­τος θα ξεπε­ρα­στούν οι εισπρά­ξεις των 18,2 δισ. ευρώ που κατα­γρά­φη­καν το 2019…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.