- Διαφήμιση -

Πέντε κρούσματα της νέας παραλλαγής Pirola ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ

Αύξη­ση παρου­σιά­ζει η θετι­κό­τη­τα για SARS-CoV2 και οι εισα­γω­γές στα νοσο­κο­μεία για Covid-19. Η Eris κυριαρ­χεί ενώ εντο­πί­στη­καν και 5 κρού­σμα­τα της παραλ­λα­γής Pirola, σύμ­φω­να με την εβδο­μα­διαία (11–17 Σεπτεμ­βρί­ου) επι­δη­μιο­λο­γι­κή έκθε­ση του ΕΟΔΥ για τις τις ιογε­νείς λοι­μώ­ξεις του ανα­πνευ­στι­κού συστήματος…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.