- Διαφήμιση -

Μία παραλία στα Κουφονήσια που αποτελεί σπάνιο φαινόμενο

Στο Άνω Κου­φο­νή­σι θα βρε­θεί­τε μπρο­στά σε ένα σπά­νιο γεω­λο­γι­κό φαι­νό­με­νο, που θα σας αφή­σει με το στό­μα ανοι­χτό. Στην παρα­λία Γάλα, η θάλασ­σα περ­νά­ει κάτω από έναν μεγά­λο βρά­χο και βγαί­νει αφρί­ζο­ντας στην άλλη πλευ­ρά του, σχη­μα­τί­ζο­ντας μια μικρή, πανέ­μορ­φη και κάτα­σπρη παραλία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.