- Διαφήμιση -

Βουτιές στο Αλωνάκι, την πιο γραφική και κρυστάλλινη παραλία της Ηπείρου

Μαγι­κές εικό­νες μας συστή­νουν μια σχε­δόν απά­τη­τη παρα­λία στο Νομό Πρέ­βε­ζας. Το Αλω­νά­κι, ένα φυσι­κό ορμη­τή­ριο κοντά στην κοι­νό­τη­τα της Βαλα­νι­δορ­ρά­χης, δεν είναι απά­τη­το για­τί δεν το γνω­ρί­ζουν οι περί­οι­κοι αλλά για­τί αυτός ο μικρός παρά­δει­σος απο­τε­λεί προ­στα­τευό­με­νο μέρος όπου απα­γο­ρεύ­ε­ται κάθε ανθρώ­πι­νη παρέμ­βα­ση, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της κατασκήνωσης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.