- Διαφήμιση -

Πανελλήνιες 2024: Ανακοινώθηκαν οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής — Δείτε τους πίνακες

Λίγες ώρες μετά το άνοιγ­μα της δια­δι­κτυα­κής πλατ­φόρ­μας για την συμπλή­ρω­ση και κατά­θε­ση του μηχα­νο­γρα­φι­κού δελ­τί­ου που καλού­νται να συμπλη­ρώ­σουν οι υπο­ψή­φιοι φοι­τη­τές, το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, ανα­κοί­νω­σε τις ελά­χι­στες βάσεις εισα­γω­γής για κάθε σχο­λή στην τρι­το­βάθ­μια εκπαίδευση…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.