- Διαφήμιση -

Για το περιβάλλον και την κοινωνία: Η AbbVie ενώνει δυνάμεις με τον Οργανισμό We4All

Για 9η συνε­χή χρο­νιά και για μία εβδο­μά­δα, στο πλαί­σιο του παγκό­σμιου προ­γράμ­μα­τος ‘Week of Possibilities’ οι εργα­ζό­με­νες και οι εργα­ζό­με­νοι της AbbVie στην Ελλά­δα, συμ­με­τεί­χαν σε εθε­λο­ντι­κές δρά­σεις, δίνο­ντας έμφα­ση σε δρά­σεις με ισχυ­ρό κοι­νω­νι­κό και περι­βαλ­λο­ντι­κό αποτύπωμα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.