- Διαφήμιση -

Kαιρός: Καύσωνας διαρκείας με 40άρια

Συν­θή­κες καύ­σω­να θα επι­κρα­τή­σουν για του­λά­χι­στον 10 ημέ­ρες. Οι υψη­λό­τε­ρες θερ­μο­κρα­σί­ες, αρκε­τά 40άρια, θα κατα­γρά­φο­νται στη δυτι­κή Ελλά­δα καθώς στα ανα­το­λι­κά το ισχυ­ρό μελ­τέ­μι θα βάζει ένα σχε­τι­κό φρέ­νο στην ανο­δι­κή πορεία του υδραργύρου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.