- Διαφήμιση -

Μεγανήσι: Ένα ειδυλλιακό μέρος στο Ιόνιο

Ανά­με­σα στη Λευ­κά­δα και την Αιτω­λο­α­καρ­να­νία βρί­σκε­ται ένα μέρος απί­στευ­τα ειδυλ­λια­κό που θυμί­ζει κάτι από σκαν­δι­να­βι­κά φιόρδ. Ο λόγος για το Μεγα­νή­σι, το μικρό νησί του Ιονί­ου, το οποίο τα τελευ­ταία χρό­νια έχει απο­κτή­σει τρο­με­ρή δημο­φι­λία και όσοι το επι­σκέ­πτο­νται, ανα­νε­ώ­νουν το ραντε­βού τους για μια μελ­λο­ντι­κή επίσκεψη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.