- Διαφήμιση -

Νέο ρεκόρ αφίξεων και εσόδων για τον τουρισμό το 2024

Νέο ρεκόρ του­ρι­στι­κών αφί­ξε­ων και εσό­δων θα σημειώ­σει το 2024 η Ελλά­δα όπως τόνι­σε ο πρό­ε­δρος της πανελ­λή­νιας ομο­σπον­δί­ας ξενο­δό­χων Γιάν­νης Χατζής κάνο­ντας λόγω για μια ήπια αύξη­ση σε σχέ­ση με το 2023…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.