- Διαφήμιση -

Οι τουρίστες «ψηφίζουν» Ελλάδα – Η χώρα μας οδεύει προς ιστορικό ρεκόρ για την τουριστική περίοδο του 2024

Προς την υψη­λό­τε­ρη επί­δο­ση όλων των επο­χών οδεύ­ει η Ελλά­δα για την του­ρι­στι­κή περί­ο­δο του 2024, όπως δήλω­σε στο Αθη­ναϊ­κό-Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων ο επι­κε­φα­λής Επι­κοι­νω­νί­ας του του­ρι­στι­κού ομί­λου TUI, Άαγκε Ντούνχαουπτ…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.