- Διαφήμιση -

Προσήλι: Η βοτσαλωτή παραλία με τα γαλαζοπράσινα νερά μόλις μια ώρα από την Αθήνα!

Η παρα­λία Προ­σή­λι έχει γαλα­ζο­πρά­σι­να νερά και κατα­πρά­σι­να δέντρα να την αγκα­λιά­ζουν. Βρί­σκε­ται μόλις 63 χιλιό­με­τρα μακριά από την Αθή­να, κοντά στο Πόρ­το Γερ­με­νό. Πρό­κει­ται για μια παρα­λία με βότσα­λο και τα δέντρα που την περι­βάλ­λουν σας εξα­σφα­λί­ζουν ένα δρο­σε­ρό μέρος για να απο­λαύ­σε­τε την κυρια­κά­τι­κη εκδρο­μή σας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.