- Διαφήμιση -

«Τουρισμός για Όλους»: Ανοίγει τον Ιανουάριο η πλατφόρμα για περισσότερους δικαιούχους

Διευ­ρύ­νο­νται τα εισο­δη­μα­τι­κά κρι­τή­ρια, ενώ στους δικαιού­χους που θα λαμ­βά­νουν ενι­σχυ­μέ­νο ποσό προ­στί­θε­νται νέες, ευαί­σθη­τες κοι­νω­νι­κές ομά­δες, όπως είναι οι πολύτεκνοι…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.